Поземлени отношения: теория, практики и
перспекитиви е първата студия по въпросите за земята и поставя началото на сътрудничество и разглеждане на основните проблеми на територията на Република България

В Поземлени отношения: динамика и бъдещи промени, колектив от учени прави основен разбор на процесите свързани с поземлените отношения на територията на България

Авторите изказват благодарност на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката за оказаната финансова подкрепа при изпълнение научноизследователски проект на тема: „Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие“, по силата на административен договор № КП-06-Н35/2 от 18.12.2019 г.